logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

                                                 

นายไสว สะอาด
  เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2564 ถึง ปัจจุบัน
                                                                

                                                                         

นายอุดร สีลาพันธ์
  เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2563 ถึง พ.ศ. 2564


                                                                  

 
นายโกวิท  ฉันทจิตร
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2559 ถึง 2562
 
 
 

นายสำราญ เมืองนิล

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ.2559
 
 

นายวิเชียร ศรีสุวิทธานนท์

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2557

 

 

นายสกนธ์ สุนทรชาติ

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2554

 

 

นางสุภัทรา บูรณพันธ์

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2548 ถึง พ.ศ.2550
- | จำนวนเข้าชม 2427 ครั้ง