logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓:๓๐ น. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ จัดประชุมในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์ บังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้การประเมินราคาทรัพย์สินบรรลุวัตถุประสงค์ ตามพระราชบัญญัติการประเมินฯ และบรรลุตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน (Acton Pan) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีราคาประเมินที่ดินและแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๖๙ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่จัดทำไว้ เพื่อนำไปใช้ในเป็นเกณฑ์อ้างอิงหรือเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีอากร และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามกฎหมายหรือเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นของรัฐ โดยมี นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ชั้น ๒

อัลบั้มภาพ

23 กุมภาพันธ์ 2567 | จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร สืบสานประเพณีสง...
  11 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 65 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ร่วมพืธีทำบุญตักบาตร และถวายร...
  6 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง
 • นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ธนารักพื้นที่กาฬสินธุ์ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ เข้าร่ว...
  2 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง