logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง พนักงานสำรวจ
  27 มกราคม 2566
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง พนักงานสำรวจ ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
  17 มกราคม 2566
 • ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสำรวจ ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา
  9 มกราคม 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
  12 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
  22 มิถุนายน 2565
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
  2 มิถุนายน 2565
 • ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ส่วนบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  18 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  27 เมษายน 2564
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ ส่วนจัดการฐานข้อมูล สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
  5 เมษายน 2564
 • ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ ส่วนจัดการฐานข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
  26 มีนาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
  22 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
  9 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
  27 มกราคม 2564
 • ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  20 มกราคม 2564
 • ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
  20 มกราคม 2564
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
  11 มกราคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
  28 ธันวาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
  18 ธันวาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  27 สิงหาคม 2563
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
  18 สิงหาคม 2563
 • แผนผังสถานที่สอบ และแผนผังห้องสอบ เพื่อเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
  14 สิงหาคม 2563
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
  24 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจัางชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
  15 กรกฎาคม 2563
 • คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 9722/2563 เรื่องอนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออก
  8 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจ ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
  19 ธันวาคม 2562
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจ ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
  13 ธันวาคม 2562
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ตำแหน่งพนักงานสำรวจ ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
  2 ธันวาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจ ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
  22 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจ ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
  14 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  25 ตุลาคม 2562
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  15 ตุลาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
  4 ตุลาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  30 มกราคม 2562
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
  25 มกราคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
  22 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
  11 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  24 ตุลาคม 2561
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
  18 ตุลาคม 2561
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
  12 ตุลาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  28 กันยายน 2561