logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วิสัยทัศน์/ภารกิจ/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
      ร่วมกันไปสู่วิสัยทัศน์กรมธนารักษ์ ด้วยการดำเนินงานอย่างเป็นระบบที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
ภารกิจของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
แยกตามการจัดแบ่งโครงสร้างภายในได้ ดังนี้
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
      ด้านบริหารงานทั่วไป การเงิน การคลัง งบประมาณการพัสดุ การประชาสัมพันธ์ การบริหารราชการภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2532 ในการบริการประชาชน และดําเนินภารกิจตามนโยบาย/โครงการรัฐบาลที่สําคัญ ตามกรอบของกฎหมาย
ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ

 

 • ควบคุม ดูแล การใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ
 • อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ที่ดิน และหรือสิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ
 • อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ทรัพยากรในที่ราชพัสดุ
 • อนุญาตให้ส่วนราชการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุ
 • ควบคุม และบริหารจัดการการจัดสร้างและการใช้ศูนย์ราชการ ศูนย์บ้านพักข้าราชการให้เป็นไปตามสัญญา ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กําหนด
 • ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสร้างสวนสาธารณะให้เป็นไปตามสัญญาและหลักเกณฑ์ที่กําหนด
พัฒนา และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
 
 
 • การจัดให้เช่า การจัดหาประโยชน์ การทําสัญญาต่างตอบแทนอื่น
 • การโอนสิทธิการเช่า เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า
 • การต่ออายุสัญญาเช่า การให้เช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
 • การอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในที่เช่า
 • การขอดําเนินการอื่น ๆ ตามสัญญาและนอกเหนือสัญญา
 • การใช้สิทธิตามสัญญา การบอกเลิกสัญญา
 • การพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการเช่าหรือการจัดหาประโยชน์
ส่วนจัดการฐานข้อมูล
 
 • ดูแล ควบคุมทะเบียนและหลักฐานที่ราชพัสดุ
 • จัดทําทะเบียนที่ราชพัสดุฉบับจังหวัด
 • ตรวจสอบและดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุ เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ถูกต้อง ทันสมัย
 • เก็บรักษา และจัดทําบัญชีคุมสําเนาหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินที่ราชพัสดุ
 • อนุญาตให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนําวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์
 • เป็นผู้แทนกระทรวงการคลังเพื่อรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่รื้อถอนหรือค่าเวนคืนที่ดินจากหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายเวนคืน หรือกฎหมายอื่น
 • การรับมอบการส่งคืนที่ดินจากการใช้ประโยชน์ในราชการหรือจากการจัดให้เช่า
 • ให้คําแนะนํา จัดทําคู่มือ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานทะเบียนที่ราชพัสดุ

 

ดําเนินการสํารวจและส่งเสริมการรังวัด
 • ดําเนินการสํารวจรังวัด จัดทําแผนที่เพื่อให้ทราบถึงที่ตั้งแนวเขตรายละเอียดทางกายภาพการใช้ประโยชน์
 • การสํารวจรังวัดกําหนดขอบเขตกําแพงเมือง – คูเมืองในภาคสนาม
 • จัดหาข้อมูลเกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ ค่าพิกัด หมุดหลักฐานที่ดิน
 • ดําเนินการให้ได้มาซึ่งหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินและดําเนินการอื่น ๆ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 • รวบรวมเก็บรักษา ตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่ดิน
 • พิจารณาให้ความเห็นประกอบการดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2546
 • จัดเก็บหลักฐานการสํารวจและแผนที่ที่ราชพัสดุ
 • จัด เก็บ ควบคุม ดูแล จัดหา บํารุงรักษาเครื่องมือสํารวจรังวัดจัดทําแผนที่
 • ให้การสนับสนุน คําปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตอบข้อหารือในการดําเนินการสํารวจ รังวัด จัดทําแผนที่

 

ดําเนินการวางแผนและการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ
 • ดําเนินการจัดทําแผนการใช้ที่ราชพัสดุ
 • ดําเนินการเกี่ยวกับการโยกย้ายหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน้ ผู้เช่า ผู้บุกรุก
 • ดําเนินการปรับปรุงสภาพทําเล และลักษณะที่ราชพัสดุให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการใช้ประโยชน้ การใช้ที่ดินให้คุ้มค่ากับศักยภาพ
 • ดําเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
 • ดําเนินการเกี่ยวกับการขอคืนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
 • ดําเนินการเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น การซื้อขาย แลก เปลี่ยน ให้
 • ดําเนินการเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ

 

ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
        ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินในเขตพื้นที่สํารวจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและอาคารชุดค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าจ้างแรงงาน ปรับปรุงแผนที่ให้เป็นปัจจุบัน จัดทําทะเบียนทรัพย์สิน วิเคราะห์และประเมินราคา บันทึกราคาประเมินรายแปลง บันทึกราคาประเมินรายบล็อก จัดทํารายงาน จัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ตอบปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับราคาประเมิน ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 
พันธกิจของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
 1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม พร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์
 2. พัฒนาที่ราชพัสดุ เพื่อเพิ่มมูลค่าและหรือรายได้
 3. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วจังหวัดกาฬสินธุ์และได้มาตรฐานสากล
 4. ประสานงาน และปฏิบัติตามนโยบายของกรมธนารักษ์เกี่ยวกับพันธกิจของกรมธนารักษ์ด้านการผลิตเหรียญกษาปณ์ ตัวเงินคงคลัง ด้านทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และด้านอื่นๆ ตามที่กรมธนารักษ์สั่งการ หรือขอความร่วมมือ
 5. ปฏิบัติตามนโยบายของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เกี่ยวข้อง
14 พฤศจิกายน 2561 | จำนวนเข้าชม 2305 ครั้ง