logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

คู่มือสำหรับประชาชน

 • กระบวนงานที่ 35. การให้บริการข้อมูลราคาประเมิน
  24 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 34. การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินแปลงแบ่งแยกใหม่หมู่บ้านจัดสรรใหม่รวมแปลงตกหล่น
  24 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 33. การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย
  24 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 32. ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง(อนุมัติหลักการให้ก่อสร้าง)
  24 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 31.ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง (อนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง)
  24 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 30. การขอติดตั้งป้ายโฆษณาในที่ราชพัสดุ
  24 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 29. ขอหนังสือรับรองนำสิทธิการเช่าที่อาคารราชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
  24 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 28. ขอหนังสือรับรองนำสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
  24 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 27. การออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
  24 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 26. การอนุญาตให้นำสิทธิการเช่าที่อาคารราชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
  24 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 25. การอนุญาตให้นำสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้
  24 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 24. การรังวัดสอบเขตเช่าเพื่ออยู่อาศัย
  24 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 23. การรังวัดสอบเขตเช่าเพื่อประกอบการเกษตร
  24 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 22. การขออนุญาตปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อเติมอาคารราชพัสดุ
  24 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 21. การต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
  24 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 20. การขอโอนสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ
  24 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 19. การขอโอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ
  24 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 18. การขอรับสิทธิการก่อสร้างแทนผู้ได้รับสิทธิ์ที่ถึงแก่กรรม
  24 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 17. ขออนุญาตปลูกสร้างบ้านพักอาศัยในที่ราชพัสดุ
  24 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 16. ขออนุญาตโอนสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
  24 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 15. การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ หรือขุดคู คลอง บ่อ สระน้ำ หรือแหล่งขังนน้ำใดๆ
  24 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 14. การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุ (กรณีไม่รับฟังความคิดเห็นตามระเบียบของกระทรวงการคลัง)
  24 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 13. การขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุ (กรณีต้องรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบกระทรวงการคลัง)
  24 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 12. การนำอาคารราชพัสดุไปให้เช่าช่วงหรือการจัดหาประโยชน์
  24 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 11. การนำสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ไปผูกพันเงินกู้
  24 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 10. การนำที่ดินราชพัสดุไปให้เช่าช่วงรือการจัดหาประโยชน์
  24 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 9. ต่ออายุสัญญาเช่าอาคาร
  24 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 8. การขอเช่าอาคารราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
  24 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 7. การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างอื่น (กรณียกเว้นการประมูลและมีอัตราค่าเช่าคงที่แล้ว)
  24 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 6. การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร
  24 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 5.การขอเช่าที่ดินราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
  24 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 4.การขอแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงคลัง
  24 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 3.การขอแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุลในเอกสารการเช่า
  24 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 2.การขยายระยะเวลาการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงคลัง
  24 กรกฎาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 1.การก่อสร้างสะพาน ทางเชื่อม วางท่อระบายน้ำ ทำทางเข้า-ออก ผ่านที่ราชพัสดุ
  24 กรกฎาคม 2558
หมวดหมู่เอกสาร