logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก จำหน่ายเหรียญกษาปณ์ ที่ระลึก 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม  2567 เป็นต้นไป
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ประชาชนรายย่่อยทั่วไปสามารถขอแลกเหรียญกษาปณ์หรือนำเหรียญกษาปณ์มาและคืนไดิที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ทั่วประเทศ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 90 ปี กรมธนารักษ์ โดยเริ่มจ่ายแลก ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป
ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
สำหรับผู้เช่าเพื่ออยู่อาศัยและเพื่อการเกษตร
มาตรการยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่า
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 3 วาระ
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบประมูลขายที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ รั้งที่ 2/2564
แพรแถบ
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบ COVID-19
แจ้งรับเหรียญ
แจ้งรับเหรียญ