logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก จำหน่ายเหรียญกษาปณ์ ที่ระลึก 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม  2567 เป็นต้นไป
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ประชาชนรายย่่อยทั่วไปสามารถขอแลกเหรียญกษาปณ์หรือนำเหรียญกษาปณ์มาและคืนไดิที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ทั่วประเทศ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 90 ปี กรมธนารักษ์ โดยเริ่มจ่ายแลก ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 3 วาระ
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
แพรแถบ