logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

Contact us

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์

  72/3 ถนนอภัย ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

 • Phone : 0 4381 1552
  Fax : 0 4381 5131
 • Attached file
  Max file upload 5M
 • Clear data